Bizi takip edin
|
EN

MATH 121 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matematiksel Düşünce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 121
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, insanlık tarihinin ilk evrelerinden günümüze uzanan süreçte matematiksel düşüncenin ve bir disiplin olarak gelişen matematiğin geçmişine, ardında yatan sosyo-ekonomik and kültürel (dinsel ve felsefi) dinamiklerine vurgu yaparak karşılaştırmalı bir yaklaşımla ışık tutmak; insanlık tarihi boyunca bilim ve teknolojinin gelişiminde matematiğin önemine dikkat çekmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Matematiksel düşünmenin temellerini yorumlayabilecektir.
  • Matematiksel düşüncenin ve matematiğin gelişimi ile toplumsal ve kültürel dinamikleri ilişkilendirebileceklerdir.
  • Matematiğin bir disiplin olarak gelişimi çerçevesinde, tarihsel olguları açıklayabileceklerdir.
  • Tarihsel süreç içerisinde matematiksel düşünce ile bilim ve teknoloji arasındaki ilşkiyi yorumlayabileceklerdir.
  • Matematiğin tarihsel gelişimine yönelik sebep-sonuç ilişkisi kurabileceklerdir.
  • Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerilerini geliştireceklerdir.
Ders Tanımı Ders, matematiksel düşüncenin ve matematiğin tarihsel gelişimine odaklanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarihe ve Matematiksel Düşünce Tarihine Giriş
2 Matematiksel Düşünce: Çokluk ve Biçim Algısı ve Kavramları Luke Heaton, ''A Brief History of Mathematical Thought''pp. 1-28; David M. Burton,''The History of Mathematics: An Introduction, New York,7th edition, 2011.'' pp-1-9; Robert E. Lerner,'' Western Civilizations: Their History and Their Culture,13th edition,'' pp. 1-27
3 Matematiğin Temellendiği İlk Toplumsal Yapılar I: Paleolitik Çağ: Avcı-Toplayıcı Topluluklarda Sayı Algısı ve İlkel Sayım Robert E. Lerner,''Western Civilizations: Their History and Their Culture'',13th edition, pp. 14-23; Carl B. Boyer, ''A History of Mathematics'', 2nd edition,1991pp. 1-9
4 Matematiğin Temellendiği İlk Toplumsal Yapılar II: Neolitik Devrim: Yerleşik Gruplarda Sayı Dili ve Geometrinin Kökeni R. Lerner, "Western Civilizations: Their History and Their Culture" pp. 32-52; Luke Hodgkin, ''A History of Mathematics: From Mesopotamia to Modernity'',pp.14-30
5 Tarihöncesi Devirlerde Matematik ve Matematiksel Düşünce R. Lerner, "Western Civilizations: Their History and Their Culture" pp. 56-73; Carl B. Boyer,''A History of Mathematics'', 2nd edition,1991 pp. 9-23; David M. Burton, pp. 33-57
6 Ara Sınav I
7 Kentleşme: İlk Kent Toplumlarında Uygulamalı Matematik: Sümer and Babil Uygarlıkları R. Lerner, "Western Civilizations: Their History and Their Culture"pp. 119-138; W.W. Rouse Ball, "Mathematical Recreations and Essays"10-25
8 Antik Mısır: Din, Astronomi ve Matematik R. Lerner, "Western Civilizations: Their History and Their Culture" pp. 113-139; W.W. Rouse Ball, "Mathematical Recreations and Essays"pp. 27-40
9 Antik Yunan Uygarlığı I: Demokratikleşme Süreci ve Kültürel Sonuçları R. Lerner, "Western Civilizations: Their History and Their Culture" pp. 157-168; W.W. Rouse Ball, "Mathematical Recreations and Essays" pp.41-96
10 Antik Yunan Uygarlığı II: Mitoloji, Din ve Çoktanrıcılık R. Lerner, "Western Civilizations: Their History and Their Culture" pp. 355-366,W.W. Rouse Ball, "Mathematical Recreations and Essays" pp. 109-117
11 Ara Sınav II
12 Antik Batı’da ilk Felsefi Akımlar ve Matematiksel Düşünce I: Akılcılık (Miletos Ekolü’nden Aristotales’e) R. Lerner, "Western Civilizations: Their History and Their Culture" pp. 425-457,W.W. Rouse Ball, "Mathematical Recreations and Essays" pp. 165-214
13 Antik Batı’da ilk Felsefi Akımlar ve Matematiksel Düşünce II: Matematik (Atina ve Kyzikos Ekolü) R. Lerner, "Western Civilizations: Their History and Their Culture" pp. 645-648; W.W. Rouse Ball, "Mathematical Recreations and Essays" 221-289
14 Helenistik Dönem ve Cosmopolitanism: İskenderiye Ekolü ve Öğretileri (Öklid, Arşimed ve Apollonius), Antik Roma’da Matematiksel Düşünce R. Lerner, "Western Civilizations: Their History and Their Culture" pp. 876-892,1092-1097; W.W. Rouse Ball, "Mathematical Recreations and Essays" pp. 291-346,365-392; David M. Burton, "The History of Mathematics: An Introduction" pp. 657-711,1092-1097
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Luke Heaton, ''A Brief History of Mathematical Thought'', 2017.ISBN-13:978-0190621766

David M. Burton, ''The History of Mathematics: An Introduction'', New York,7th edition, 2011. ISBN -13:978-0073383156

W. W.  Rouse Ball,"Mathematical Recreations and Essays'' 2010. ISBN-13: 978-0486253572

Robert Lerner, et al., ''Western Civilizations: Their History and Their Culture'',13th edition, 1993.ISBN-13:978-0393972009

Luke Hodgkin, ''A History of Mathematics: From Mesopotamia to Modernity'', New York, 2005,ISBN-13:978-0198529378

Carl B. Boyer, ''A History of Mathematics'', 2nd edition,1991.ISBN-13:978-0471543978

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
28
56
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.