Bizi takip edin
|
EN

Dersler


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


MATH 109  Analiz I

Fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları,kritik değerler, ara değer ve ortalama değer teoremi, Ana değer teoremi ve uygulamaları, ters fonksiyonlar ve onların türevleri, bağlı alan problemleri


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


MATH 121  Matematiksel Düşünce

Ders, matematiksel düşüncenin ve matematiğin tarihsel gelişimine odaklanmaktadır.


MATH 103  Matematiğin Temelleri

Bu derste sembolik mantık, küme teorisi, kartezyen çarpım, bağıntılar, fonksiyonlar, denklik bağıntıları, denklik sınıfları ve bölümleri, sıralama bağıntıları üzerinde durulacaktır. Matematiksel tümevarım verilecektir.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MATH 116  Analitik Geometri

Bu ders öklid geometrisinin prensipleri ve kavramlarıyla ilişkilidir. Konik kesitler ve bunların sınıflandırılması, odak özellikleri ve geometrisi işlenir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktivitelerini pekiştirmeye yöneliktir.


MATH 110  Analiz II

Alanların limitlerin toplamları olarak ifade edilmeleri, Riemann toplamları, belirli ve belirsiz integraller, biçimsiz integraller, integral alma teknikleri, katı cisimlerin hacimleri, eğri uzunlukları ve yüzey alanları.


POOL 002  GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri


MATH 305  Optimizasyon I

Bu derste doğrusal optimizasyonun temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


MATH 307  Stokastik Süreçlere Giriş I

Bu derste sonlu ve sayılabilen Markov zincirlerinin temel özellikleri incelenir. Dersin vurgusu bu zincirlerin asimtotik özellikleri üzerinedir. Ders aynı zamanda dallanma sürecini, Poisson sürecini ve onların çeşitli uygulamalarını tartışır. Dersin bir diğer ana konusu ise doğma ölme süreci ve bu sürecin kuyruk teorisindeki uygulamalarıdır.


MATH 303  Kompleks Analiz

Bu derste Kompleks sayıların temel konularını tartışacaktır. Temel fonksiyonlar; türev ve Cauchy Riemann denklemleri; Cauchy integral teoremi; Morera teoremi; analitik fonksiyonların sıfırları; Maksimum ve minimum ilkesi; Cebrin temel teoremi; Laurent serileri; Tekil izole noktaların sınıflandırılması ; rezidü teoremi.


MATH 313  Uygulamalı Matematikte Programlama Teknikleri

Temel algoritmalar; Matlab ve Mathematica yazılımlarının temel komutları ve bu yazılımlardaki matematiksel fonksiyonlar; Sayısal çözümler; Sayısal hesaplamalar; Fonksiyon grafiklerinin yorumlanması; Programlama yöntemleri; Polinom interpolasyonu; Sayısal integral; Denklem köklerinin sayısal yöntemlerle bulunması.


MATH 225  Lineer Cebir I

Bu derste doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri, vektör ve matris işlemleri, vektörlerin doğrusal bağımsızlığı, doğrusal dönüşümler, determinantlar ve çeşitli alanlara uygulamalar anlatılmaktadır.


MATH 203  Olasılık Teorisine Giriş I

Bu derste Olasılık Teorisinin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


MATH 201  İleri Analiz I

Bu ders, Kuvvet serileri, Çok Değişkenli Fonksiyonların limit ve kısmi türevleri, Taylor serisi, kısmi türev uygulamaları, çok katlı integraller ve uygulamalarıni kapsamaktadır.


MATH 207  Diferansiyel Denklemlere Giriş I

Bu derste adi diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları işlenecektir. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çeşitleri ve çözüm yöntemleri öğretilecektir. Ayrıca yüksek mertebeden adi diferansiyeI denklemler ve onların çözüm yöntemleri analiz edilecektir.


MATH 497  Bitirme Tezi I

Bu derste, her öğrenciye danışmanı tarafından uygulamalı bir araştırma problemi verilir.


MATH 441  Fonksiyonel Analiz I

Bu derste Fonksiyonel analizin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


MATH 401  Topoloji I

Bu derste Topolojinin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


MATH 403  Nümerik Analiz I

Bu derste, lineer olmayan denklemler nümerik olarak çözelecektir. Birçok interpolasyon metodu gösterilecektir. En küçük kareler problemleri çözülecektir.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mesleki yaşamlarına başladıklarında ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatmak için tasarlanmıştır. Bu ders, iş fırsatları bulma, özgeçmişler, iş başvuru formları, ön yazı mektupları, iş görüşmeleri ve takibi ve bunların yanı sıra iş teklifleri alma ve reddeilme gibi konular dahil iş başvurusu sürecinin tüm aşamalarını simüle eder


POOL 003  GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler


MATH 202  İleri Analiz II

Bu derste çok değişkenli fonksiyonların çift ve üç katlı integralleri incelenecektir. Çizgi integralleri, yüzey integralleri, akı integralleri hesaplanacaktır. Green teoremi, Diverjans teoremi; Stokes teoremi ve bazı fiziksel uygulamaları incelenecek ve çözümlenecektir.


MATH 208  Diferansiyel Denklemlere Giriş II

Bu derste kısmi türevli diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları ve sınıflandırılması işlenecektir. Isı denklemi, dalga denklemi ve Laplace denklemi ve onların çözümleri öğretilecektir.


MATH 226  Lineer Cebir II

Bu derste tabanlar, boyutlar, doğrusal dönüşümler, ortogonallik, iç çarpım uzayları, özdeğerler, özvektörler ve köşegenleştirme tartışılacaktır.


MATH 204  Olasılık Teorisine Giriş II

Bu derste Olasılık Teorisinin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


MATH 306  Soyut Cebir

Bu derste modern matematiğin temel yapıtaşlarından biri olan cebir konuları tanıtılacak ve incelenecektir. Konu başlıkları grupları, halkaları, cisimleri ve aralarındaki dönüşümleri kapsamaktadır.


MATH 304  İstatistik Teorisi

Bu derste örneklem ve popülasyon kavramları, olabilirlik ve değişmezlik ilkeleri, nokta tahminleme, hipotez testi, aralık tahminleme, ve karar verme teorisi kavramları tartışılır.


MATH 316  Optimizasyon II

Bu derste doğrusal olmayan optimizasyonun temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


MATH 498  Bitirme Tezi II

Bu derste, her öğrenciye danışmanı tarafından uygulamalı bir araştırma problemi verilir.


MATH 406  Sayılar Teorisi

Toplam ve çarpım notasyonları; İyi sıralama bağıntısı; Tümevarım prensibi; Bölünebilirlik; Bölme ve Öklid algoritmaları; Asal sayılar; Tam sayılarda modül; Kongrüanslar; E.B.O.B.; E.K.O.K.; Doğrusal Diophantine denklemleri; Euler-Fermat, Wilson, Lagrange ve Çin kalan teoremleri; Euler fonksiyonu; Kongrüans sistemleri.


ST 304  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


Seçmeli Dersler


BA 205  Finansal Muhasebe I

Bu ders,öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış bir muhasebeye giriş dersidir.Öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine,usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyduklarını farketmeleri gerekmektedir.Bunu yaparken,ele alınacak konular arasında temel ilkeler ve finansal tablo hazırlamak için yapılan kayıt süreci de ayrıntılı olarak ele alınacaktır.İkinci dönem ise seçilmiş olan konular detaylı bir şekilde tartışılacaktır.


CE 223  Veri Tabanı Sistemleri

Hem veritabanı tasarımına hem de veritabanı uygulama programları geliştirmeye yönelik konular işlenecektir.


CE 308  Hesaplama Kuramı

Ders içeriğinde aşağıdaki konular yer alacaktır: düzenli ifadeler ve bağlamdan bağımsız diller, sonlu ve yığın yapılı otomat, Turing makineler, hesaplanabilirlik, karar verilemezlik ve problem karmaşıklığı.


CE 380  Hesaplamalı Geometri

Belli başlı hesaplamalı geometri problemleri, bunların algoritmik çözümleri ve hesaplamalı geometri problem çözme teknikleri.


CE 390  Algoritma Analizi

Açgözlü algoritmalar, bölveyönet tarzı algoritmalar, dinamik programlama ve yakınlaşık algoritmalar.


CE 401  Algoritma Tasarımı

Ders temel algoritma analizi, çizge kuramı konsepti, aç gözlü algoritmaları, böl ve yönet algoritmaları, dinamik programlama ve yakınsak algoritmaları kapsar.


CE 470  Yapay Sinir Ağlarına Giriş

Ders, temel yapay sinir ağları modelleri ve öğrenme algoritmalarını, algılayıcı YSA modellerini, LMS algoritmasını, geriyayılım öğrenme algoritmasını, radyal tabanlı fonksiyon ağlarını, destek vektör makinelerini, Kohonen’in kendini düzenleyen ağını, Hopfield ağlarını, yapay sinir ağlarının işaret işleme, örüntü tanıma ve kontrol uygulamalarını içermektedir.


CE 490  Dijital Görüntü İşlemeye Giriş

Dersin içeriğinde iki boyutlu sinyaller olarak sayısal görüntüler; iki-boyutlu evrişim, Fourier dönüşümü, ve ayrık kosinüs dönüşümü; Görüntü işleme temelleri; Görüntü iyileştirme; Görüntü restorasyonu; Görüntü kodlama ve sıkıştırma bulunmaktadır.


ECON 100  Ekonominin İlkeleri

Bu ders temel mikroekonomi ve makroekonomi modellerini ve kavramlarını tanıtır. Bu derste incelenen mikroekonomideki temel konular arasında piyasa ekonomilerine giriş, arz ve talep, tüketici teorisi, firmalar teorisi ve tam rekabet yer almaktadır. Bu derste analiz edilen temel makroekonomi konuları milli gelir, istihdam / işsizlik, enflasyon, para, bankacılık ve kredi sistemidir.


ECON 101  Mikroekonominin İlkeleri

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.


ECON 102  Makroekonominin İlkeleri

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.


ECON 213  Matematiksel İktisat I

Bu derste cebir ve temel kalkulus kullanılacaktır. Ders aşağıdaki konular üzerine yoğunlaşacaktır: statik analiz, matris cebiri ve doğrusal modeller, karşılaştırmalı statik modeller, optimizasyon.


ECON 214  Matematiksel İktisat II

Bu ders ekonomideki dinamik analize odaklanır. Aşağıdaki konu başlıkları incelenecektir; birinci derece diferansiyel ve diferans denklemleri, yüksek derece diferansiyel ve diferans denklemleri, dinamik denklemler sistemi, denge analizi.


ECON 301  Ekonometri

Ekonometri iktisadi olaylara dair gerçek verilerden bilgi edinmek üzere geliştirilen, istatistik temelli bir yöntemler bütünü olarak tanımlanabilir. Ekonomik teorileri test edebilmek ve ekonomide yapılan ampirik çalışmaları anlayabilmek için ekonometri bilgisi gereklidir. Bu ders ekonominin farklı alanlarındaki örnekleri kullanarak ampirik çalışmanın nasıl yapılacağını öğretir. Ayrıca farklı türdeki ekonomik veriler, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerine odaklanır. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, basit ve genel klasik regresyon modeli, hipotez testleri, model kurma sorunları, ardışık bağımlılık, çoklu varyans, çoklu doğrusallık işlenecek konular arasındadır. Ampirik çalışmayı yapabilmek için bu derste R-studio programı kullanılacaktır.


ECON 303  Para ve Banka

Bu derste para ve parasal konular açıklanır. Kambiyo tüm deneysel denklemler ve alıştırmalarla beraber gereğince sunulur. Tüm bankacılık işlemlerinin kapsam ve yapısı öğretilir ve örneklendirilir, ve derste ticari bankaların dış ticaretteki rolü üzerinde de önemle durulur.


ECON 304  Para Teorisi ve Politikası

Bu derste paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi üzerinde durulmaktadır. Para, kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri incelenecektir. Para politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan metotlar ve bu metotların etkileri tartışılacaktır. Para politikasının uluslararası finansal sistemdeki işleyişi; finansal sistemin reel ekonomi ile bağı; para politikasının kanalları (para, banka kredisi ve bilanço kanalları); ve enflasyonun sebep ve sonuçları işlenecek konular arasındadır.


ECON 324  Uygulamalı Ekonometri

Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomide ampirik çalışmalar için gerekli olan ileri teknikleri kazandırmaktır. Tek ve çok denklemleri sistemleri tahmin etme ve yorumlamaya ağırlık verilecektir. Derste, öğrencilere ekonomik verilerin yorumlanmasında ve ekonomik teorilerin ampirik testlerinin yürütülmesinde yardımcı olması amaçlanmaktadır. Çoklu regresyon analizleri, gölge bağımlı değişkenli modeller, eş zamanlı denklemler, zaman serisi modelleri, durağan olmayan serilerle tahmin yöntemleri, kointegrasyon ve panel veri tahminleri dersin kapsamı içerisindedir. Ampirik çalışma için regresyon paketi EVIEWS kullanılacaktır.


ECON 407  Uygulamalı İktisadi Analiz

Ders kantitatif makroekonomiye giriş ile başlar ve temel deterministik model ve rekabetçi dengenin tanımlanmasıyla devam eder. Daha sonra durağan denge öğretilir. Ders laboratuarda Matlab ve Dynare programlarıyla ilgili temel bilgiler verilerek devam eder. Ders temel bir reel konjonktür dalgalanması (RBC) modelinin kalibre ve simüle edilmesiyle son bulur


ECON 416  Zaman Serisi Analizi

Bu ders zaman serilerinin ekonomik analizlerine dair teorik modelleri kapsar, ve öğrenciye bu modellerin çok sayıda uygulamalarını tanıtır. Ders, teori ve uygulamalara yaklaşık olarak eşit zaman ayırır, fakat ödev ve sınavlarda uygulamalara öncelik verilmiştir. İstatistik ve ekonometri üzerine gerekli temel bilgilerin hatırlatılmasının ardından fark denklemleri ve geriletme operatörleri tartışılır. Durağan ARMA modelleriyle birlikte ARCH, GARCH modelleri ve VAR teknikleri de detaylı bir biçimde işlenir. Öğrenciye daha sonra durağan olmayan zaman serileri, birim köklerin analizleri, ve ARIMA modelleri tanıtılır. Ders kointegrasyon (birlikte durağanlık) ve zaman serileri ile öngörü üzerine yapılan tartışmalarla son bulur.


ECON 418  Oyun Teorisi

Ders,günlük yaşamda hergün alınan stratejik kararların analizini kapsamaktadır.Çoğu zaman,insanlar ve firmalar yarış içindedir ve çıkarlarını korumak için stratejik hareket etmek durumundadırlar.Stratejik hareket etmek, başkalarının varlığını kabul etmek ve karar verme sürecinde onların kararlarını da göz önünde bulundurmak demektir.Bizim için en iyi olan,birlikte yaşadığımız bir başkasına zarar verebilir.Olması gereken,mevcut koşullar altında faydayı maksimize eden en iyi çözümü bulmaktır.


IE 334  İstatistiksel Kalite Kontrol

Bu ders; kalite maliyetleri ve analizi, istatistiksel yöntemler (güven aralıkları, hipotez testleri, varyans analizi), problem belirleme araçları, değişken ve özellik veriler için kontrol grafikleri, süreç yeterlilik analizi, ölçüm sistemi analizi, istatistiksel deney tasarımı konularını kapsamaktadır.


IE 338  İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller

Bu dersde üretim sistemleri modelleri, performans değerlendirme ölçütleri, gerçek zamanlı çizelgeleme ve etkileri gibi konular işlenecektir.


IE 342  Karar Teorisi

Bu ders, yöneylem araştırması kursunun en önemli bölümlerinden biri olup, birden fazla alternatif içinden en iyisini seçmenin mantıklı yollarını öğrenir. Seçilmiş olan alternatifin "iyilik" derecesi, karar durumunu tanımlayan verilerin kalitesine bağlı olmaktadır. Bu açıdan yola çıkarak bir karar verme sürecinin, aşağıdaki kategorilerden biri çerçevesinde değerlendirilebileceği söylenebilir:\n1. Belirsizlik ortamında karar verme problemlerinde eldeki verilerin karar süreci ile ne derecede ilişkili olduğu kesin olarak bilinmemektedir.\n2. Risk ortamında karar verme problemlerinde eldeki veriler, belirli bir olasılık dağılımı ile tanımlanamamaktadır.\n3. Belirlilik ortamında karar verme problemlerinde verilerin deterministik bir şekilde tanımlandığı varsayılır.\n4. Çok ölçütlülük ortamında karar verme problemlerinde etkin çözümlerin belirlennmesi, birden fazla ölçütün aynı anda eniyilenmesi koşulu altında gerçekleştirilir.\nBu derste öğrencilere, içinde bulundukları karar durumlarının tespiti, bu duruma bağlı karar kurallarının belirlenmesi ve kullanımı, karar ağaçları, fayda teorisi, bilgi ve ek bilgi kullanımının değerlendirilmesi yöntemleri, çok ölçütlü karar modelleri, bu modeller için çözüm kavramları ve çözümlerin hesaplanması yöntemleri, hedef programlama problemleri ve onların çözümlerinin analizi yöntemleri öğretilmektedir.


IE 354  Kombinatoryel Optimizasyon

Bu ders kombinatoryel modelleme, değişik olasılıkların sistematik analizi hakkında geniş bir konu yelpazesini kapsamaktadır. Dersin içerdiği konular arasında basit sayma kuralları, üreten fonksiyonlar, tekrarlama ilişkileri, bilinen kombinatoryel optimizasyon problemleri ve ilgili matematiksel teknikler bulunmaktadır.


IE 357  Optimizasyonda Özel Konular

Bu derste öğrencilere optimizasyon alanına ait, ve zorunlu derslerde öğretilmeyen, kimi konular, yöntemler ve modellemeler öğretilir. Öğrenci ders sonunda ayrıca bu konu, yöntem veya modellemelerle ilgili uygulamalar da görmüş olacaktır.


IE 358  Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler

Bu dersin amacı matematiksel modellemeyi hali hazırda bilen öğrencilere sezgisel algoritmaların işleyişini sunar. Başlıklar temel sezgisel yapılar (greedy, improvement, construction); benzetim tavlama, tabu search, genetic algoritma, karınca koloni ve benzeri metasezgisel algoritmalardır. Derslerde sezgiseller ile ilgili temel bilgiler not olarak sağlanacaktır. Öğrencilerin dersin ilgili olduğu konularla ilgili çeşitli uygulamalar yapması beklenmektedir. Buna ek olarak, proje ödevi olarak bir problemi uygun bir sezgisel metod ile çözecek program yazmaları ve bu programın performansını ölçmeleri beklenmektedir.


IE 375  Finansal Mühendislik

Öğrenciler faiz oranları ve gelir üzerine bilgi sahibi olacaklar. Arbitraj ve uygulamaları ile ekonomik değerlendirmelerde ne zaman yetersiz kaldıkları derslerde öğretilecektir. Finansta matematiksel modelleme yöntemleri de dersin konuları arasındadır.


INS 401  Sigortacılığa Giriş ve Aktüerya Matematiği

Faiz teorisi, hayat tablosu, hayat anüiteleri, hayat sigortaları, primler, rezevler, çoklu hayat teorisi, çoklu azalım modelleri.


ISE 336  Matematiksel Modelleme Sanatı

Bu ders, Endüstri Sistemleri Mühendisliğinde karşılaşılan temel karar verme problemlerinin matematiksel olarak modellenmesi ve çözümü için sezgisel algoritmalar geliştirilmesi konularını içerir. Ders kapsamında, geliştirilen model ve sezgisel çözüm algoritmalarının kodlanması ve çözümü için IBM ILOG OPL Development Studio yazılımı kullanılacaktır.


ITF 301  Uluslararası Finans

Küreselleşen ve serbestleşen dünya ekonomisi içerisinde, uluslararası mali piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar ile uluslararası firmalardaki risk yönetimi ve yatırım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken kuramsal ve uygulamaya yönelik temel kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır.


ITF 304  Finansta Sayısal Yöntemler

Bu derste, temel matematiksel fonksiyonlar ve kalkülüs matematiği gibi konuları anlatılarak, bu bilgilerin finansal hesap ve modellere nasıl uygulandığı ve bu bilgilerin ışığı altında finansal problemlerin nasıl çözümlendiği incelenecektir.


ITF 403  Finansal Risk Yönetimi

Bu ders, risk yönetiminin evrimi, kurumsal risk yönetimi yaklaşımı, risk yönetiminin temel kavramları, risk yönetimi hedef ve stratejileri, risk yönetimi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması konularını kapsamaktadır


ITF 410  Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.


MATH 122  Matematiksel Düşünce II

Ders, Antik Çağ’ın sonundan günümüze kadar uzanan süreçte matematiksel düşüncenin ve matematiğin tarihsel gelişimine odaklanmaktadır.


MATH 150  Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik

Dersin bioistatistik ve data toplama ile ilgili teorik alt yapısı dönemin ilk yarısında kazanılmak üzere planlanmıştır. İkinci yarısında ise, sağlık ile ilgili çeşitli verileri demografik değişkenler, toplum sağlığı ile ilgili veriler ile bu verilerin analizi, gruplanması ve yorumlanması üzerinde durulacaktır.


MATH 308  Stokastik Süreçlere Giriş II

Bu ders, Martingaller ve durağan süreçleri inceler. Ayrıca bu derste, Poisson süreci detaylandırılıp genişletilerek yenilenme sürecine değinilecektir. Yine bu ders çerçevesinde Brown hareketi ve stokastik tümleme incelenecektir.


MATH 309  Matematiksel Fizik Denklemleri

Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin düzgün şekle getirilmesi, yer değiştirme denkleminin, telin salınım ve difüzyon denklemlerinin modellemesi, Fourier dönüşümleri ve uygulamaları, Fourier integral gösterimleri, dalga ve ısı denklemine Fourier dönüşüm metodunun uygulanması, Fourier kosinüs ve sinüs dönüşümleri, yarı sonsuz aralıktaki problemlerin çözümleri


MATH 311  Ayrık Matematik

Ders kapsamında kartezyen çarpımları, bağıntılar ve fonksiyonlar, güvercin deliği ilkesi, tamsayıların bölüntüsü, üstel üreten fonksiyon, birinci ve ikinci dereceden lineer tekrarlama bağıntıları, homojen olmayan tekrarlama bağıntıları ve lineer olmayan tekrarlama bağıntıları yer almaktadır.


MATH 314  Ölçü Teorisi

Riemann integrali; Ölçüm, boş küme, dış ölçüm; Lebesque ölçülebilir kümeler ve Lebesque ölçüm; Monoton yakınsaklık teoremleri; integrallenebilir fonksiyonlar, baskın yakınsaklık teoremi.


MATH 317  Temel Sayılar Teorisi

Bu derste, bölünebilme algoritması, Diaphontine denklemler, asal sayı ve dağılımları, eşlenik teorisi, sayı-teorik fonksiyonlar, Fermat teoremi ve genelleştirilmesi, asal kökler, indisler tartışılacaktır.


MATH 321  Finans Matematiğine Giriş

Bu derste öğrenciler faiz oranları ve gelir üzerine bilgi sahibi olacaklardır. Derste, Arbitraj ve uygulamaları ile ekonomik değerlendirmelerde ne zaman yetersiz kaldıkları derslerde öğretilecektir. Finansta matematiksel modelleme yöntemleri de dersin konuları arasındadır.


MATH 336  Mühendislik İstatistiği II

Ki-kare dağılımı ve uygulamaları, İyi uyum testi, Basit regresyon ve korelasyon analizi, çok değişkenli regresyon analizi, doğrusal olmayan regresyon analizi, çoklu regresyonda model belirleme, çok faktörlü varyans analizi.


MATH 400  Biomatematik

Diferansiyel ve fark denklemlerinin biyolojideki uygulamaları. Doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin biyolojideki uygulamaları. Çizge kuramının biyolojideki uygulamaları.


MATH 402  Topoloji II

Bu derste topolojinin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


MATH 404  Nümerik Analiz II

Bu derste lineer ve lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü doğrudan ve iteratif yöntemler kullanılarak elde edilecektir Nümerik türev ve integrasyon yöntemleri gösterilecektir ve özdeğer problemlerine nümerik yaklaşımlar incelenecektir.


MATH 407  Spektral Analize Giriş I

Bu ders Sturm Liouville diferansiyel operatörünün spektral analizine dair temel kavram ve uygulamaları içerir.


MATH 408  Spektral Analize Giriş II

Bu derste spektral analizin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


MATH 410  Doğrusal İntegral Denklemler

Bu derste, Green fonksiyonlarının temel konuları tartışılacaktır. Adi diferansiyel denklemlerin çözüm uygulamaları, 1. ve 2. tipdeki Fredholm ve Volterra denklemleri, ayrılabilir çekirdek ile Fredholm denklemleri incelenecektir.


MATH 420  Seminer: Kuaternionik Analize Giriş

Bu derste kuaterniyonların temel konuları tartışılacaktır. Clifford değerli fonksiyonlar ve formları; Clifford operator cebri; Sınır değer problemleri incelenecektir.


MATH 425  Matematiksel Hesaplama ve Simülasyon I

Bu derste çeşitli hesaplama metodları tartışılmaktadır. Öğrenciler denklemleri nümerik olarak çözüp, grafik çizerler. Olasılık teorisi ve istatistiğin uygulaması olarak farklı simülasyon teknikleri çalışılır.


MATH 426  Matematiksel Hesaplama ve Simülasyon II

Bu derste çeşitli hesaplama metodları tartışılmaktadır. Öğrenciler denklemleri nümerik olarak çözüp, grafik çizerler. Olasılık teorisi ve istatistiğin uygulaması olarak farklı simülasyon teknikleri çalışılır.


MATH 437  Bulanık Küme Teorisi

Bu derste, Bulanık küme teorisi temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


MATH 440  Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Numerik Çözümleri

Bu ders fen, mühendislik ve diğer birçok alanda uygulamaları olan doğrusal olan ve olmayan diferansiyel denklemlerin klasik ve modern klasik teknikler kullanılarak çözümlerini inceler. Bu derste temel numerik teknikler öğretilir ve bunların yakınsaklık, kararlılık ve tutarlılık analizleri yapılır.


MATH 442  Fonksiyonel Analiz II

Bu derste Fonksiyonel Analizin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


MATH 450  Oyunlar Kuramı

Oyunların temel kavramları, Tutsak ikilemi , ComlabGames yazılımı, Stratejiler, Ardıl hamleler ve oyunlar, Risk ve olasılıklar, Eşzamanlı hamleler ve oyunlar, Nash kuramı, Tam olmayan informatik oyunlar.


MATH 455  Çizge Kuramı

Grafik gösterimleri, çeşitli grafikler. Yürüme, güzergah, uzaklık ve ağaçlar.Kromatik sayılar, kromatik indeksler, beş renk kuramı, dört renk varsayımı.


MATH 460  Cebirde Diğer Konu Başlıkları

Bu derste soyut cebir dersinde tanıtılan temel yapıların uygulamaları ve ileri yapıları anlatılmaktadır. Bunlardan bazıları; grup etkileri, Sylow teoremleri, Gröbner bazları, homoloji hesaplamalarıdır. Bu sayede, soyut yapıların cisimsel yapılar olarak kullanılması hedeflenmektedir.


MATH 462  Uygulamalı İstatistik

Bu ders değişik alanlarda kulanılan istatistiksel verilerin incelenmesi için gerekli yöntemleri sağlamaktadır.


MATH 470  Şifreleme Teorisine Giriş

Kriptografi bir günlük yaşamı doğrudan uygulamaları ile dikkat çekici konulardan biridir. Konular şunları içermektedir: denklikler, çarpanlama, karesel kalanlar, basit şifreleme, açık anahtarlı şifreleme, kimlik doğrulama, anahtar değişimi ve paylaşımı gibi pratik uygulamalar.


MATH 472  Hesaplamalı Değişmeli Cebire Giriş

Bu derste tekterim sıralamaları, Gröbner baz hesapları, değişken eliminasyonu, boyut, çözümleme, Zariski topolojisi ve cebir-geometri geçişi, afin ve izdüşüm varyeteleri ve değişmezlik teorisi konuları ele alınacaktır.


MATH 480  Cebirsel Sayılar Teorisi

Bu derste, klasik problemlerin çözümünde oynadığı rollerden yola çıkarak cebirsel sayılar tanımlanır ve özellikleri incelenir. Ayrıca, cebirin soyut konularının daha somut olarak anlaşılmasını sağlar. Bu derste, yaklaşım temeldir ve gerekli tüm konular en başından ele alınır. Geometrik yöntemler de Minkowski teoreminin uygulaması olarak tartışılıcaktır.


MATH 485  Veri Analizi

Dersin temel konuları: verileri tanımlayabilmek için grafiksel ve sayısal yöntemler, istatistiksel modellerin kullanılması, model varsayımlarını istatistiksel yöntemler kullanarak kontrol etmek, hipotezleri test edebilmektir. Veri madenciliğinin temel kavramları.


MATH 488  Değişmezlik Teorisine Giriş

Bu ders değişmezlik teorisine girişi sağlar. İçerdiği konular: lineer temsiller, cebir, değişmezlik halkaları, permütasyon değişmezleri, üreteçler, üreteçler üzerinde sınırlar, değişmezlerin inşaası, sistem parameterileri ve rasyonel değişmezler.


MATH 490  Cebirsel Geometriye Giriş

Bu ders cebirsel varyeteler hakkında temel konuları kapsar. Cebirsel geometri, sayılar teorisi, tekillik kuramı ve Diophantine problemleri ile sıkı bağlantıları olan merkezi bir konudur. Dersin sonunda projektif geometri ve uygulama olarak sonlu grupların değişmezleri de işlenmektedir. Bu ders için soyut cebir ve çok değişkenli analiz bilgisi gerekmektedir.


MATH 499  Kodlama Teorisine Giriş

Bu ders uydu haberleşme, gürültülü kanallarda haberleşme gibi hata düzeltme kodlarına girişi sağlar. Bu derste, teoriye giriş ve aynı zamanda kodlarının sınıflarına bir giriş yapmak amaçlanmaktadır. Bu dersin içerdiği konular: doğrusal kodlar, mükemmel kodlar, doğrusal olmayan kodlar, Hamming kodları, Hadamard kodları, ikili kodlar ve ağırlık dağılımı, çevrimsel kodlar, ve BCH kodları’dır. Dersin gereklilikleri arasında temel doğrusal cebir ve basit bir sayı teorisi bulunmaktadır.


PHYS 100  Genel Fizik I

Ders ve uygulamaları kapsamında hareket ve Newton yasaları, iş ve kinetik enerji kavramları, potansiyel enerji ve enerji korunumu yasası, momentum ve çarpışmalar, dönmenin dinamiği ve kütle çekimi konuları işlenecektir.


RM 401  Risk Yönetiminin Temelleri

Dersin içeriğini finansal kurumlarda karşılaşılabilecek finansal risklerin belirlenmesi, sınıflandırılması, ölçülmesi ve yönetilmesi oluşturmaktadır.


RM 402  Risk Yönetiminin İstatistiki Temelleri

Ders dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde verinin klasik yöntemlerle analizinin yanı sıra görsel analizi konusu ele alınacaktır. İkinci bölüm kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ve bunların risk ölçümündeki yerini kapsayacaktır. Üçüncü bölüm örneklem yöntemleri, merkezi limit teoremi, hipotez testleri ve güven aralığı tahminleri, varyans analizi konularını kapsamlı bir şekilde ele alacaktır. Son bölüm doğrusal regresyon analizi, çoklu regresyon analizi ve korelasyon analizi konularını uygulamalı olarak ele alırken zaman serileri ve bu yolla tahmin metotları konusuna da giriş yapacaktır.


RM 403  Uygulamalı Risk Analizi

Bu derste veri ve portföy analizi muhtelif yöntemler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Öğrenme teknikleri genellikle Excel tabanlı olup JP Morgan tarafından geliştirilen RiskMetricsTM yazılımı, risk analiz ve modellemesinde ölçüt olarak alınacaktır.


SE 113  Programlamaya Giriş

Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere Python programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.


SE 330  İleri Düzeyde Oyun Geliştirme

Bu derste öğrenciler bilgisayar oyunlarının yaratılması sürecindeki ileri düzey konular hakkında bilgi sahibi olabilecek bu bilgileri geliştirdikleri oyunlara aktarma şansı bulacaklardır.


SE 420  Yapay Zeka ve Uzman Sistemler

Bu ders Yapay Zeka’yı tanıtır. Bu derste hesaplamalı zekanın en temel elemanları olan teoriler ve algoritmalar incelenir.


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.